Medezeggenschapsraad


De MR praat over alles wat met de school te maken heeft. Dit kan gaan over zowel inhoudelijke en praktische zaken. Verder komt elk onderwerp aan de orde waarvan de MR  vindt dat dat belangrijk is.
De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen aan de directie en beslist over een aantal zaken mee. De onderwerpen, waarbij de MR instemmings- of adviesrecht heeft, zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).
 
De MR bestaat uit twee, door het team gekozen teamleden, en twee uit en door de ouders gekozen ouders. De MR’en van de scholen worden vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van alle onder Stichting Wolderwijs vallende basisscholen. Ook de rechten van de GMR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De GMR geeft (gevraagd en ongevraagd) adviezen aan het bestuur.
 
De zittingsperiode van de MR-leden is drie jaar. De zitting kan éénmalig verlengd worden met drie jaar. Voor een goed functionerende MR zijn meningen, vragen, op- of aanmerkingen over kleine of grote schoolse zaken onmisbaar. De vergaderingen zijn openbaar en ouders zijn ook zonder directe reden altijd welkom. Er kan ook altijd telefonisch contact opgenomen worden met één van de MR-leden. De MR vergadering worden in de nieuwsbrief aangekondigd.

De MR leden in schooljaar 2020-2021 zijn:
Marije Dekker, oudergeleding en voorzitter
Jolanda Leistra , oudergeleding
Anneke Runhart, personeelsgeleding
Lenny Baas, personeelsgeleding