Daltononderwijs


Sinds mei 2015 zijn wij officieel gecertificeerd tot Daltonschool.  

Het Daltonderwijs kenmerkt zich door zes kernwaarden: 

Zelfstandigheid
Het daltononderwijs wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarvoor is het nodig dat we kinderen stimuleren om zelf oplossingsmethoden te zoeken, problemen op te lossen en opdrachten uit te voeren. 

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Op onze school leren kinderen door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Maar vrijheid en verantwoordelijkheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. In het daltononderwijs mogen kinderen keuzes maken binnen de aangeboden structuur. Ze moeten hierbij leren omgaan met verantwoordelijkheid, waarbij het uitgangspunt het vertrouwen in het kind is. 

Samenwerken 
Ieder kind moet leren samenwerken met andere kinderen, om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat geldt dus ook voor kinderen die niet direct je voorkeur hebben. Daarom besteden wij binnen het daltononderwijs aandacht aan het spelen en werken in tweetallen en groepjes. 

Effectiviteit en doelmatigheid
Binnen het daltononderwijs willen we tijd, mensen en middelen altijd zo effectief mogelijk inzetten. De leerkrachten van onze school kijken hierbij telkens kritisch naar de gebruikte methoden. 

Reflectie
Op onze school werken we met dag- en weektaken. Hiermee leren we kinderen reflecteren en zich verder ontwikkelen. We vinden het namelijk belangrijk dat kinderen mede-eigenaar worden van hun eigen leerproces. 

Borging
We zorgen ervoor dat we een daltonschool zijn en blijven door middel van (zelf)reflectie en scholing. Ook zijn we aangesloten bij de Nederlandse daltonvereniging.