Intern begeleider

Roelien Vos is IB-er op 't Echtenest. Zij is aanspreekpunt voor sociale en didactische problemen in een groep of bij individuele kinderen. Daarnaast is zij de contactpersoon voor o.a. het samenwerkingsverband. Zij vervult een sleutelrol in het proces van zorg voor de kinderen. De IB-er houdt de toetskalender bij en bewaakt de zorg voor de interventies bij een uitvallende leerling. Indien nodig worden door de IB-er aanvullende toetsen afgenomen. Tijdens de leerling- en groepsbesprekingen worden de (zorg)leerlingen besproken en worden plannen vastgesteld. Wanneer het team handelingsverlegen is met een leerling, wordt overleg gepleegd met het samenwerkingsverband. Daarnaast coacht zij collega’s op interactievaardigheden, klassenmanagement, pedagogische en didactische vaardigheden. Op deze pagina worden artikelen geplaatst die nuttig kunnen zijn voor ouders.

Informatie over leesproblemen en dyslexie

De voorbereiding op leesonderwijs begint al in de groepen 1 en 2 door spelenderwijs bezig te zijn met letters, verhalen en prentenboeken. De meeste leerlingen ontwikkelen interesse in boeken omdat dit hun wereld vergroot en dat vinden ze interessant. Veelal wordt er ook thuis spelenderwijs met boeken en woorden gespeeld. Wie doet er bv. geen spelletjes onderweg in de auto op weg naar …
Wanneer de leerlingen in groep 3 komen begint het aanvankelijk leesproces met behulp van de methode Actief leren Lezen. De ontwikkeling van leerlingen vertoont onderlinge verschillen, immers niemand is gelijk. Sommige leerlingen hebben meer leertijd nodig dan andere leerlingen om een vaardigheid onder de knie te krijgen.
Wanneer leerlingen niet voldoende hebben aan het basisarrangement, het ‘normale’ programma, dan krijgen ze, intensievere instructie en een uitbreiding van de leertijd voor dit vakgebied. Dit noemen we een intensief arrangement. Het hierbij om leerlingen met de laagste scores, ongeveer 25%) Wanneer dit niet het gewenste effect heeft, kan de basisschool besluiten tot het inzetten van een zeer intensief arrangement (dit betreft de 10% leerlingen met de laagste scores). We gebruiken hier onder andere het programma Bouw! voor.

Wanneer is er sprake van dyslexie?

In Nederland wordt de officiële definitie gehanteerd van Stichting Dyslexie Nederland (2008).
‘Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau’.
Dyslexie is een specifieke leerstoornis met een neurologische basis, waarbij de kern van het probleem ligt in het niet vlot kunnen lezen en spellen van woorden. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelfs schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.
Volgens de landelijke richtlijnen (protocol leesproblemen en dyslexie van het expertisecentrum Nederlands) mag een leesprobleem dyslexie genoemd worden als door de basisschool is voldaan aan een aantal voorwaarden. Dyslexie wordt uiteindelijk altijd vastgesteld door een psycholoog of orthopedagoog met een erkende bekwaamheidsregistratie in de psychodiagnostiek.
De door de basisschool aan te tonen voorwaarden zijn o.a.:

Het leesprobleem en/of spellingprobleem is aantoonbaar hardnekkig (drie maal opeenvolgende V- of E scores, bv. M3-E3 en M4)
Er is voldoende extra instructie en uitbreiding van leertijd gegeven (minstens een uur per week)

Van zorgverzekering naar gemeente

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De dyslexiezorg maakt onderdeel uit van het totale palet aan jeugdhulp waar gemeenten vanuit de nieuwe Jeugdwet verantwoordelijk voor zijn. Gemeenten zullen vanuit hun verantwoordelijkheid zorgdragen voor een kwantitatief en kwalitatief toereikend aanbod van dyslexiezorg. Waarbij gemeenten zorgdragen voor de financiering van de benodigde diagnose en (eventueel) daaruit voortvloeiende behandeling voor Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED).
De basisschool zorgt voor een correct voortraject en treedt op als verwijzer wanneer blijkt dat de problematiek zodanig is, dat inzet op zorgniveau 3, het zeer intensief arrangement, niet meer toereikend is. In overleg met de ouders kan de leerling aangemeld worden voor gespecialiseerd zorgaanbod om een diagnose uit te voeren gericht op het vaststellen van EED.
De behandelaar beoordeelt de aanvraag en doet een aanvraag voor vergoeding bij de gemeente.
Indien u n.a.v. bovenstaande informatie meer wilt weten of nog vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw kind of bij de intern begeleider van school.
Leerlingen van 't Echtenest worden doorgaans behandeld in de volgende praktijken:
• Krista Braker, van Educare in Zuidwolde. Ze is te bereiken via k.braker@educareonline.nl
• De Poort in Hoogeveen. De Poort is onderdeel van De IJsselgroep.

Uiteraard zijn er meer aanbieders voor onderzoek en behandelingen. Het staat u vrij om een andere behandelaar te kiezen. Een overzicht van andere behandelaren is opvraagbaar bij de gemeente.

Schoolmaatschappelijk werk

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor kinderen, opvoeders, leerkrachten en intern begeleiders. U kunt bij mij terecht wanneer u vragen heeft wat betreft opvoeden en opgroeien, vastloopt met bepaalde zaken waar u hulp bij kunt gebruiken, voor  informatie en/of advies of wanneer u gewoon nieuwsgierig bent en kennis wilt maken. Ik kan met u in gesprek en/of met uw kind wanneer hier behoefte is. Er kunnen allerlei vragen worden voorgelegd, van groot tot klein. U bent ook welkom als u niet zeker weet of u bij mij aan het juiste adres bent. Samen kunnen we kijken of ik kan helpen en anders zorgen we ervoor dat u op de juiste plek terecht komt. Ik zal enkele voorbeelden geven waarmee u onder andere naar het schoolmaatschappelijk werk kunt;

  • Mijn kind is vaak druk en dwars. Hoe kan ik daarmee omgaan? Wat kunnen jullie hierin betekenen?
  • Mijn kind is vaak onzeker, bang en heeft last van faalangst, kunnen jullie meedenken wat we hierin kunnen doen?
  • Hoe vergroot ik het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van mijn kind?
  • De opvoeding valt mij zwaar. Kan ik als ouder een training of opvoedcursus volgen?
  • Mijn kind wordt gepest.
  • De bezoekregeling loopt niet goed. Bij wie kan ik terecht voor advies?
  • Wat vertel ik de kinderen over verlies en sterven?

Het schoolmaatschappelijk werk heeft een onafhankelijke positie in de school. De schoolmaatschappelijk werker hanteert een beroepsgeheim en geeft geen gegevens aan derden, tenzij ouders daarom vragen of toestemming geven. Tot zover het schoolmaatschappelijk werk in een notendop. Ik hoop hiermee dat u een duidelijk(er) beeld heeft gekregen van wat het schoolmaatschappelijk werk inhoudt.

Ik zal op een aantal momenten op school aanwezig zijn zodat u vragen kunt stellen of kunt binnenlopen. U kunt via onderstaande gegevens contact met mij opnemen voor het maken van een afspraak. Dit kan ook in overleg met de leerkracht en/of de IB-er. Mocht u vragen hebben, hulp, tips en/of adviezen willen of u bent nieuwsgierig wie ik ben, dan bent u van harte welkom!
Graag tot ziens.

Met vriendelijke groet,

Marleen Eschbach

School Maatschappelijk Werk

Werkdagen:  Ma/di/do

Oosterweg 14, Postbus 2, 7920 AA Zuidwolde

T  0528 – 37 86 86

M 0645130766

marleeneschbach@welzijndewolden.nl

www.welzijndewolden.nl