Missie

’t Echtenest vormt een centrale plek in haar omgeving waar betrokkenheid, verbinding en samenwerking de basis vormen. Daarnaast sluit ons onderwijs aan bij de belevingswereld van de leerlingen, stimuleert een onderzoekende houding, biedt ruimte voor eigen inbreng, zelfstandig werken en het dragen van verantwoordelijkheid voor eigen keuzes en planning. We zijn nieuwsgierig en onderzoekend en stimuleren deze houding ook bij onze leerlingen. ‘t Echtenest is een kleinschalige Dalton school die zich kenmerkt door grote ouderbetrokkenheid en buiten leren. We willen leerlingen motiveren om bewegend te leren en te ontdekken. De basis van waaruit we werken is een veilig klimaat voor zowel leerlingen, ouders als leerkrachten. We geven onze lessen zoveel mogelijk op maat, zodat elke leerling zich gewaardeerd voelt en met plezier naar school kan gaan. Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen voor te bereiden op een passende plek in en deelname aan een snel veranderende maatschappij.

Visie

Op odbs ’t Echtenest vinden wij het nu en in de toekomst belangrijk dat:

• Er oog is voor de individuele leerling
en de daarbij behorende leer- en onderwijsbehoeften
• Onze leerlingen zichzelf mogen zijn en zich op eigen tempo en eigen niveau mogen ontwikkelen
• We gebruik maken van de talenten van zowel de leerlingen als de leerkrachten
• De leerlingen leren leren en betrokken zijn bij hun eigen leerproces. Eigenaarschap is daarbij een uitgangspunt
• De leerlingen vaardigheden leren op het gebied van cognitief maar zeker ook op sociaal niveau. Veiligheid en respectvol omgaan met elkaar zijn daarbij belangrijke kernwaarden
• Leerlingen niet alleen klassikaal les krijgen maar door middel van bewegend leren, zowel binnen als buiten, zich cognitief en sociaal ontwikkelen. Wij zijn van mening dat bewegend leren motiverend, stimulerend en activerend werkt.
• Onderwijsvernieuwingen ons onderwijs verrijken.
• Ontwikkeling bevorderd wordt door te werken vanuit de zes dalton principes.

Deze waarden zijn in ons onderwijs, nu en in de toekomst, op de volgende manier terug te zien:

• Wij leren en werken adaptief. We zoeken aansluiting bij de mogelijkheden van elke leerling. We dagen de leerlingen uit en maken aanspraak op wat een leerling kan en waar de interesse van een leerling ligt.
• Wij leren de leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling. Leerlingen mogen hun eigen keuzes maken binnen de aangeboden structuur. Leerlingen leren omgaan met verantwoordelijkheid waarbij vertrouwen het uitgangspunt is.
• Wij brengen de leerlingen inzichten, strategieën en attitudes bij die helpen bij het leren.
• We werken met coöperatieve leerstrategieën tijdens verschillende vakgebieden. Op deze manier vergroten wij de betrokkenheid en het eigenaarschap van elke leerling. De leerlingen leren hierbij van elkaar en wat er leeft in de maatschappij. De leerkracht is begeleider tijdens dit proces.
• We leren leerlingen reflecteren op hun eigen werk en gestelde doelen. Hiermee leren we leerlingen zich verder te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat leerlingen mede eigenaar worden van hun eigen leerproces. We bevorderen het zelfstandig leervermogen door de leerlingen zelfstandig te leren leren.
• We geven onze lessen vorm door gebruik te maken van bewegend leren, zowel binnen als buiten. Door bewegend leren zijn leerlingen meer gemotiveerd en geactiveerd. Dit zorgt voor verbetering van werkhouding en cognitieve ontwikkeling.
• Om goed aan te sluiten bij de verschillende leervormen en leerstijlen zorgen wij voor een leeromgeving (middelen, personen, strategieën en voorzieningen) die rijk, krachtig en betekenisvol is. Kenmerken daarvan zijn: uitnodigende materialen en activiteiten, ruimte voor eigen inbreng en creativiteit, samenwerking en experimenten.
• We hebben respect voor wat de ander anders maakt. We verwachten wederzijds respect voor zowel zichzelf als de ander.
• Wij besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden. Leerlingen die zich veilig en prettig voelen op school, zijn beter in staat te leren.
• Wij investeren in collega’s die zich professioneel willen ontwikkelen.
• Wij vinden een goede samenwerking tussen directie, leerkrachten, leerlingen en ouders belangrijk, omdat dit de basis vormt voor een goed schoolklimaat, waarvoor we samen verantwoordelijk zijn.