Verlof

 

Verlof aanvragen
Kinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek. Kinderen hoeven dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van het kind om school te moeten missen! De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Kinderen hebben in een schooljaar voldoende vakantie. De medezeggenschapsraad van de school heeft een adviesbevoegdheid om de vakantiedata vast te stellen. In de medezeggenschapsraad zijn de ouders vertegenwoordigd. Indien u verlof wilt aanvragen, kunt u dit verlofformulier.pdf uitprinten, invullen en inleveren op school. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met de directie.

Vrij voor vakantie onder schooltijd
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen wanneer voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:
1. Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
2. Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
3. Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

Vrij voor 4 en 5 jarigen
De 4-jarigen zijn nog niet leerplichtig. Wanneer zij ingeschreven staan op een school dan dienen de ouders zich wel te houden aan de schoolregels. Ouders van een 4-jarige leerling kunnen verlof aanvragen d.m.v. het aanvraagformulier.
Er is een bijzondere regeling voor 5-jarigen. Zo mogen kinderen van 5 jaar vijf uur per week thuisblijven als de ouders daarvoor kiezen, bijvoorbeeld om overbelasting voor hun kind te voorkomen. Ouders melden dit bij de directeur van de school. Is vijf uur niet genoeg, dan kan de directeur het kind nog maximaal vijf uur per week extra vrijaf geven. Zodra het kind 6 jaar is, geldt deze vrijstellingsmogelijkheid niet meer.

Vrij voor bijzondere talenten
Sommige kinderen hebben bijzondere talenten op het gebied van sport of kunst. Het kan zijn dat zij hiervoor lessen moeten verzuimen. De Leerplichtwet biedt hiervoor echter geen vrijstellingsmogelijkheid. Wel is het mogelijk hierover afspraken te maken met de schooldirecteur. Deze afspraken worden jaarlijks aan het begin van het schooljaar gemaakt. Incidentele verzoeken vallen buiten deze regeling.

Vrij door overmacht
Er zijn andere gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder de leerling vrijgesteld moet (kunnen) zijn van de plicht tot schoolbezoek. Het gaat hierbij om eenmalige gezins- en familiesituaties die buiten de wil en de invloed van de ouders en/of het kind liggen. Als het gaat om een vrijstelling van ten hoogste tien dagen in een schooljaar (in een keer of bij elkaar opgeteld), dan is de directeur van de school bevoegd om een besluit te nemen over een dergelijk verzoek van de ouders.
1. Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal twee dagen.
2. Huwelijksjubilea (12½, 25, 40, 50 of 60-jaar) van ouders en/of grootouders: één dag.
3. 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
4. Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur.
5. Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
6. Verhuizing van gezin: één dag.