Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeel zijn vertegenwoordigd. De leden van de MR worden gekozen door de ouders en het personeel en worden in principe voor een termijn van 3 jaar benoemd.

Het schoolbestuur moet voor een aantal belangrijke onderwerpen aan de MR advies of instemming vragen, voordat een besluit genomen wordt. Daarnaast heeft de MR de bevoegdheid om ongevraagd voorstellen aan het schoolbestuur te doen en haar standpunten kenbaar te maken. De MR heeft hiermee een belangrijke rol in het bepalen van het beleid en de kwaliteit van de school.

Iedere 6 tot 8 weken vergadert de MR, waarbij de schooldirectie een deel van de vergadering aanwezig is. Tijdens deze vergaderingen wordt op een open en constructieve wijze gesproken over onderwerpen zoals het onderwijsbeleid, de personeelsbezetting, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de veiligheid in en rond de school en verbetering van het onderwijs. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden op school gehouden.

Vanuit alle scholen van de Stichting Wolderwijs is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) samengesteld, die het bestuur van de stichting adviseert. Een lid van de MR heeft tevens zitting in de GMR. Op deze manier kan de MR ook bijdragen aan de bovenschoolse ontwikkelingen.
 

Communicatie

De MR communiceert regelmatig over relevante onderwerpen en ontwikkelingen via de nieuwsbrieven die vanuit de school worden verstuurd. Daarnaast presenteert de MR tijdens de jaarlijkse zakelijke ouderavond haar jaarverslag. Alle ouders zijn welkom bij deze zakelijke ouderavond.
 

Samenstelling medezeggenschapsraad

Voorzitter: Anouk Verheijen
Lid personeel/GMR: Esther Zwart
Lid personeel: Lenny Bennink
Lid ouder: Sanne de Haas

De MR vindt het belangrijk om te weten wat er leeft onder ouders en personeel. Suggesties, ideeën, vragen en/of opmerkingen zijn daarom altijd van harte welkom. U kunt de MR-leden persoonlijk aanspreken of een e-mail sturen naar mr.echtenest@wolderwijs.nl.